1. Úvod

Naše společnost Reeq s.r.o. nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Náš přístup

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře. Při zpracovávání, shromažďování a uchovávání Vašich osobních údajů dodržujeme tyto zásady:

Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.

Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje zpřístupněny.

Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.

Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.

Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.

Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, Vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s Vaší osobou.

Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením.

Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.

  1. Co to jsou osobní údaje, jejich dělení

Osobními údaji jsou takové informace, pod kterými Vás můžeme identifikovat. Jedná se tedy o informaci, která je přiřaditelná konkrétně k Vaší osobě.

Osobním údajem nejsou údaje anonymní či agregované, tedy takové, které nemůžeme s Vaší osobou jednoznačně propojit.

Osobní údaje dělíme na základní údaje a citlivé osobní údaje, což jsou údaje velmi osobního charakteru.

Základní údaje dále dělíme do jednotlivých kategorií:

3.1. Identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, oslovení, titul před / za jménem, pohlaví, jazyk, bydliště, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost/národnost, IČO, DIČ, podpis.

3.2. Kontaktní údaje: korespondenční adresa, adresa pracoviště, telefonní číslo, fax, e-mailová adresa, datová schránka, kontaktní údaje v rámci sociálních médií.

  1. Právní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje od Vás získáváme a dále s nimi nakládáme vždy výhradně v nezbytném rozsahu a pro splnění příslušného účelu. Předání Vašich osobních údajů je pro Vás dobrovolné a v případech, kdy je jejich předání uděleno na základě souhlasu, lze za splnění určitých podmínek požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů.

V některých případech, jako je například uzavření kupní smlouvy na pořízení naší věci, od Vás nezbytný rozsah osobních údajů potřebujeme získat již v případě Vaší závazné objednávky. Bez těchto údajů bychom totiž nemohli Vašim požadavkům vyhovět a uzavřít s Vámi předmětnou smlouvu, a to zejména s ohledem na plnění našich legislativních povinností, ale také s ohledem na ochranu našich oprávněných zájmů.

Pro získání souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující pravidla: souhlasy se zpracováním Vašich osobních údajů od Vás budeme vybírat vždy samostatně, text souhlasu bude vždy srozumitelný, k udělení souhlasu dojde vždy až v případě Vašeho aktivního konání, pro každý účel zpracování budete udělovat souhlas samostatně.

Plnění smlouvy – Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy.

Plnění právní povinnosti – Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce.

Oprávněný zájem – zpracování Vašich osobních údajů by bylo nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody.

  1. Ochrana osobních údajů

K ochraně Vašich osobních údajů slouží tato bezpečnostní opatření:

Kontrola fyzického přístupu – veškerá data uchováváme tak, abychom chránili přístup k nim, což znamená, že místa, kde jsou uložena, jsou zabezpečena technickými prostředky.

Do systému uchovávajícího osobní údaje mohou vstoupit jen oprávněné osoby.

Přístupová kontrola zabraňuje neoprávněnému čtení, kopírování, změně, odstranění ze systému či jiné nakládání s nimi.

Veškeré nakládání s osobními údaji v případě jejich elektronického přenosu chráníme tak, aby během něj nedošlo k neoprávněnému čtení, kopírování, úpravě či výmazu.

  1. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

Právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů Vás opravňuje k získání informací týkajících se naší plné identifikace jakožto správce Vašich osobních údajů, a to společně s kontaktními údaji na našeho pověřence osobních údajů. Současně jste oprávněni znát právní titul zpracování, účel, či informace o době uchování osobních údajů. Vždy před tím, než začneme Vaše osobní údaje zpracovávat, budeme Vás dopředu informovat o právním titulu a účelu tohoto zpracování.

Právo na přístup k osobním údajům Vás opravňuje od nás na základě Vaší žádosti získat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně máte právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. V případě, že o to požádáte, jsme povinni Vám rovněž sdělit účel zpracování, příjemce zpracovávaných osobních údajů, případně další, související informace.

Právo na opravu Vám kupříkladu umožní nás požádat, abychom změnili některý z Vašich osobních údajů, který zpracováváme, pokud u něj došlo k nějaké změně.

Není naší povinností jako správce osobních údajů aktivně zjišťovat, zda osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, jsou aktuální, nesprávné či nepřesné, nicméně v případě, kdy nás na tuto skutečnost upozorníte, je naší povinností se Vaší připomínkou či žádostí na opravu zabývat. Za splnění stejných předpokladů máte také právo nás požádat o doplnění osobních údajů.

6.1. Právo na výmaz

též jako „právo být zapomenut“ a ukládá nám jako správci osobních údajů Vaše osobní údaje zlikvidovat, a to v následujících případech:

– odpadl účel zpracování,

– svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte a neexistuje žádný jiný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů,

– vznesete námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínky, že je uznatelná a neexistuje právní důvod pro zpracovávání Vašich osobních údajů),

– v souladu s platnou legislativou je nám uloženo Vaše údaje vymazat.

6.2. Právo vznést námitku

Je obdobou práva na odvolání souhlasu a uplatní se v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu (například za účelem ochrany našeho majetku). Námitku můžete vznést také v případě, kdy budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. V oprávněných případech budou Vaše osobní údaje po uznání Vaší námitky vymazány a nebudeme je dále zpracovávat.

6.3. Právo na přenos osobních údajů

V případě, že nás požádáte o přenos Vašich osobních údajů k jinému správci, je naší povinností mu tyto údaje poskytnout a předat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo můžete uplatnit, jen pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a současně se jedná o automatizované zpracování, tedy takové zpracování, které probíhá výlučně prostřednictvím technických prostředků na základě předem určeného algoritmu a bez jakéhokoliv zásahu člověka.

  1. Správce

V případech, kdy nám poskytujete Vaše osobní údaje například při nákupu naší věci, kdy s námi komunikujete v rámci našich marketingových kampaní či nám pokládáte dotazy, případně u nás reklamujete služby, vystupujeme vůči Vám jako správce vašich osobních údajů.

Jako správce osobních údajů pak určujeme účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracováním přitom je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, například jejich shromažďování, zpracovávání, uspořádávání, strukturování apod. Zpracovatel je ten, komu jako správce předáme Vaše osobní údaje a kdo s nimi v souladu s námi udělenými pokyny dále nakládá.

Jako správce Vašich osobních údajů současně odpovídáme za dodržení všech povinností a zásad souvisejících s ochranou osobních údajů, především pak za jejich dostatečnou ochranu. V případě, že by došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, čemuž se samozřejmě snažíme předejít, máme povinnost tuto skutečnost do 72 hodin oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud by však porušení zabezpečení Vašich osobních údajů představovalo velké riziko, jsme povinni jej oznámit také Vám, a to za předpokladu, že na Vás budeme mít k dispozici aktuální kontaktní údaje.

  1. Pravidla sdílení Vašich osobních údajů se třetími subjekty

Pravidla, dle kterých sdílíme Vaše osobní údaje s jejich zpracovateli, dělíme do dvou základních kategorií.

První kategorie zahrnuje sdílení osobních údajů v rámci Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru, druhá kategorie pak sdílení do 3. zemí mimo území Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru a sdílení s mezinárodními organizacemi.

Abychom mohli Vaše osobní údaje sdílet se zpracovatelem v rámci v rámci Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru, dbáme na to, aby se jednalo o:

sdílení osobních údajů za konkrétním účelem,

předávání pouze jasně stanoveného a nezbytného rozsahu osobních údajů,

předávání realizované na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů,

V případě sdílení Vašich osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou Unii a Evropský hospodářský prostor a mezinárodním organizacím tak budeme činit výhradně na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí a bude se jednat výhradně o entity sídlící v zemích, které dle rozhodnutí Evropské komise zajišťují adekvátní ochranu osobních údajů.

  1. Kdy jste subjektem osobních údajů

Subjektem osobních údajů jste výhradně jako fyzická osoba, právní úprava ochrany osobních údajů se tedy netýká právnických osob, typicky obchodních společností, družstev, spolků apod.

Na základě těchto právních titulů Vás pak můžeme podřadit do dvou základních skupin. První skupinu chápeme jako naše zákazníky, těmi se stanete v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavírání a plnění ze smluv na koupi našich věcí.

Druhou skupinu subjektů námi zpracovávaných osobních údajů pak označujeme za skupinu třetích osob, těmi budete kupříkladu v případech, kdy nám udělíte marketingový souhlas či užíváte naše internetové stránky bez toho, aniž byste současně byli naším zákazníkem.

  1. Kontakt

V případě nejasností či v případě, že budete mít k ochraně Vašich osobních údajů jakýkoliv dotaz či připomínku, neváhejte se, prosím, obrátit na naši společnost Reeq s.r.o.

  1. Dohled

Jakékoliv nakládání s Vašimi osobními údaji se řídí stanovenými a závaznými pravidly a bezpečnostními opatřeními, předpokládáme tedy, že nebudou nastávat situace, kdy byste byli s naším jednáním vůči Vám byli nespokojeni. Pro případy, kdy byste přeci jen nesouhlasili se způsobem, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit na:

Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz